Contact
Contact Home > Contact

School of Physics

C Block, Zhixin Building

27 Shanda Nanlu, Jinan

Shandong, 250100

China

Tel: +0086-531-88377032

Fax: +0086-531-88377032

http://www.phy.sdu.edu.cn/

Address: Zhixin Building Block C, 27 Shanda Nanlu, Jinan, 250100, P. R. China

Phone: +86-531-88363318 Fax: +86-531-88377032 E-mail: phy80@sdu.edu.cn